विराटनगरलाई खोजौं

वीकीपेडिया- http://en.wikipedia.org/wiki/Biratnagar
 उपमहानगरपालिका- http://www.biratnagarmun.org.np/
गुगल नक्शा-http://www.maplandia.com/nepal/east/koshi/biratnagar/